Profesionálny životopis garantky a lektorky kurzov anglického jazyka

kt

Meno

PaedDr. Katarína Tóthová (Liščáková), PhD.

Dátum narodenia

16.09.1961, Čadca

Ukončené vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

PhD. - august 2014 (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica)

Absolvovaná škola

Pedagogická fakulta
v Banskej Bystrici
Tajovského 40, Banská Bystrica

Vysokoškolské štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou (Slovenský jazyk-Pedagogika),
č.dipl.: C 002338 č. 48/85

 

Pedagogická fakulta
v Banskej Bystrici
Tajovského 40 Banská Bystrica

PdF UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13

Štátna rigorózna skúška v odbore : Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – teória  vyučovania PgDMH, priznaný titul „doktor pedagogiky“

č.dipl.: D 001020, č. 74/86

Jazyková škola v Banskej Bystrici
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka

Odbor

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia: slovenský jazyk - anglický jazyk - pedagogika

Absolvované iné vzdelávanie, kurzy, stáže

Júl 2005 - (36 hodín)

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Asociácia projektu INFOVEK – API

"Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa“

Č. protokolu: 2005-0153-0903

 

Júl 1989

Krajská pedagogicko – psychologická poradňa v Banskej Bystrici, ul. Mládežnícka 34

Potvrdenie o absolvovaní poradensko-psychologického seminára pre výchovných poradcov.

č. potvrdenia: 1445/19

2010-2014 – Pedagogická fakulta UMB v B.Bystrici – štúdium PhD. (doktorandské štúdium)

Pracovné a odborné skúsenosti

1985–2014

Stredoškolský učiteľ ( na plný úväzok)

Vyučovanie anglického jazyka a slovenského jazyka na stredných školách vo Fiľakove a v Lučenci:

 

ZŠ slov. Fiľakovo

SOU strojárske Fiľakovo

SPŠ Fiľakovo

Gymnázium Fiľakovo

SOU obchodné Lučenec

SPŠ odevná Lučenec

SPŠ poľnohospodárska Lučenec

ZSOŠ Lučenec

ZŠ pre sluchovo postihnutých žiakov v Lučenci (posunková medzinárodná reč)

VŠ ekonomická , Bratislava - externé štúdium v Lučenci

Štátna školská inšpekcia - hlavný štátny radca, Banská Bystrica

 

 

Lektorské skúsenosti:

 

1992-2016

Lektorka anglického jazyka v 6.realitnej spol. , Fiľakovo

Lektorka anglického jazyka vo firme Thormasmalt, Fiľakovo

Lektorka anglického jazyka vo firme Cramer, Fiľakovo

Lektorka anglického jazyka vo firme Dometic Fiľakovo

Lektorka anglického jazyka v CBA, Lučenec

Lektorka anglického jazyka vo firme MECOM, Lučenec

2016 - Lektorka anglického jazyka vo firme Quercus, Lučenec - projekt ESF

Štátna školská inšpekcia v Banskej Bystrici

Externá pracovníčka /odborníčka z praxe/ pre anglický jazyk - anglický jazyk (BBSK, VUC VK, VUC RS)

Lektorka knihy : E. Valovičová - „Special Study in Branch of Fashion“

2003 – 2014

Priebežná príprava na vypracovanie maturitných zadaní

typu B1, B2, C1, C2 – semináre a školenia v rámci všeobecno -vzdelávacích predmetov

Akreditácie

Apríl 2007

Potvrdenie o akreditácii

„Anglický jazyk pre začiatočníkov“ (40 hodín)

MŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 2414/2007/110/1

December 2007

Potvrdenie o akreditácii

„Príprava na skúšky podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (úroveň B2 v súlade s CEF) “ (240 hodín)

MŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 2414/2007/473/1

Október 2008

Potvrdenie o akreditácii

„Anglický jazyk pre mierne pokročilých“ (40 hodín)

„Anglický jazyk pre stredne pokročilých“ (40 hodín)

MŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 2414/2008/416/1

Október 2010

Potvrdenie o akreditácii

„Anglický jazyk pre hotelierov, gastronómov a pracovníkov cestovného ruchu“ (140 hodín)

MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 3220/2010/217/1

Október 2010

Potvrdenie o akreditácii

„Anglický jazyk pre ošetrovateľov a opatrovateľov“

(140 hodín)

MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava

Akreditačná komisia v súlade so zákonom č.386/1997

Z.z. O ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 3220/2010/217/2

Október 2010

Potvrdenie o akreditácii

„Anglický jazyk pre administratívnych pracovníkov verejnej správy a firiem s obchodnou činnosťou“,

(140 hodín)

MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Akreditačná komisia v súlade so zákonom č. 386/1997 Z.z. O ďalšom vzdelávaní

Č. akred.: 3220/2010/217/3

Pôsobenie v  projektoch ESF, EÚ a NP

2009 - 2016

Akreditovaný lektor a  garant jazykového vzdelávania - anglického jazyka - Projekt :

„ Centrum jazykovej vzdelanosti pre mimovládne organizácie a samosprávy“

Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre OP ZaSI, Sociálna implementačná agentúra ako sprostredkovateľský orgán, spolufinancovaný ESF v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Projekt implementuje: Agentúra na podporu sociálnej integrácie a regionálnej zamestnanosti, n.o. Lučenec

Akreditovaný lektor a garant jazykového vzdelávania v 18 projektoch - ESF, Národné projekty, EÚ projekty pre ZŠ v okrese Veľký Krtíš, SŠ v okresoch Banská Štiavnica, Lučenec a Veľký Krtíš, ÚPSVaR, firmy - okres Lučenec, Detva, VUC Prešov, MsÚ Veľký Krtíš, Banská Štiavnica , Ms Polícia Veľký Krtíš, HBS - Hotel Vyšná Boca - projekt pre hotelierov a ďalšie projekty, spolupráca s n.o. APSIRZ, n.o. Schindlerka a ďalšími - spoluúčasť na jazykových projektov,...

Október 2010 - 2016

Hodnotiteľka žiadostí o akreditácie anglického jazyka v rámci sekcie Ďalšie vzdelávanie

Október - december 2013: jazykové vzdelávanie pre ÚPSVaR Lučenec - projekty: NP III - 2/A, NP III - 2/B -

Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti na trhu práce

2015 - 2016 Štátny radca/štátny školský inšpektor na ZŠ a SŠ pre anglický a slovenský jazyk

- Garant akreditovaných jazykových kurzov v SR, akreditovaných jazykových programov v sekcii pre cudzie jazyky EÚ a Európskeho referenčného rámca pre jazyky EÚ v Bruseli


Sumárum

1992-2018

Vyučovanie anglického jazyka na gymnáziu a stredných školách, lektorská činnosť v rámci Jazykovej školy a kurzov pre dospelých v rámci národných aj medzinárodných projektov, lektorovanie vo vyššie uvedených firmách vo Fiľakove a v Lučenci

– viď odborné skúsenosti, podrobnejšie

– viď príloha1-Životopis

2010 – 2018

lektorka a prednášateľka anglického jazyka pre 1., 2., 3. ročník VŠE manažmentu a verejnej správy Bratislava – pobočka Lučenec, Regionálne centrum vzdelávania, Lučenec

2019 - Garant akreditovaných kurzov - anglický jazyk v SR, garant jazykového vzdelávania v anglickom jazyku v SR a EÚ